จัดซื้อ จัดจ้างชื่อโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1
ว่าง
จำนวนคนดู
302
วันที่ประกาศ
27-12-2016
ผู้ดูแล
ระยะเวลาโครงการ
>>> สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล บริเวณบ้านนายสมพงษ์ อิ่มพร บ้านคลอง 29 หมู่ที่ 1 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ อบต.บางปลากด กำหนด (แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ของสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างการดำเนินการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน 1 ป้าย
ในวงเงิน 839,000.-บาท (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดเอกสาร

- ประกาศสอบราคา
- เอกสารสอบราคา