จัดซื้อ จัดจ้างชื่อโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3
ว่าง
จำนวนคนดู
309
วันที่ประกาศ
27-12-2016
ผู้ดูแล
ระยะเวลาโครงการ
>>> สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านเหนือประตูน้ำ หมู่ที่ 3 บริเวณคลองสองพี่น้อง ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ อบต.บางปลากด กำหนด (แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ของสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างการดำเนินการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน 1 ป้าย
ในวงเงิน 1,348,000.-บาท(หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดเอกสาร

- ประกาศสอบราคา
- เอกสารสอบราคา