จัดซื้อ จัดจ้างชื่อโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9
ว่าง
จำนวนคนดู
307
วันที่ประกาศ
27-12-2016
ผู้ดูแล
ระยะเวลาโครงการ
>>> สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล คลองลึกฝั่งเหนือ บ้านนอก หมู่ที่ 9 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ อบต.บางปลากด กำหนด (แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ของสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างการดำเนินการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน 1 ป้าย
ในวงเงิน 1,100,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดเอกสาร

- ประกาศสอบราคา
- เอกสารสอบราคา