องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


หนังสือมอบอำนาจ-ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/คนพิการ

    รายละเอียดข่าว

เอกสารแนบหนังสือมอบอํานาจ

**ผู้มอบอํานาจ

- บัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ 


**ผู้รับมอบอํานาจ

- บัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ     เอกสารประกอบ : หนังสือมอบอำนาจ-ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/คนพิการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ