องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
จริยธรรมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่


ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

    รายละเอียดข่าว

ประมวลจริยธรรม

พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

ส่วนที่ 1

     กรอบและแนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรม

ส่วนที่ 2

     - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

     - แนวทางปฏิบัติ Do’s & Don’ts ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

ส่วนที่ 3

ภาคผนวก

     - องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม

     - แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม

     - แผนภาพขั้นตอนการจัดทำประมวลจริยธรรม

     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕60

     - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น    เอกสารประกอบ : ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ