องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร


รายงานการประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุม

ประจำเดือนธันวาคม 2565

เรื่องที่ 1 ข้อสั่งการแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เรื่องที่ 2 ประชาสัมพันธ์การจัดงานและการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2565

เรื่องที่ 3 ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

เรื่องที่ 4 การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่

เรื่องที่ 5 การทำงานของกิจการสประปาและกิจการไฟฟ้า

เรื่องที่ 6 การกลั่นกรองตรวจทาน ความละเอียดในการพิมพ์เอกสาร

เรื่องที่ 7 การเก็บค่าน้ำประปา

เรื่องที่ 8 ตำแหน่งว่าง ของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

เรื่องที่ 9 การเบิกค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หรือค่าวัสดุต่างๆ

เรื่องที่ 10 การลาหรือการออกนอกสถานที่ ในเวลาราชการ

เรื่องที่ 11 การจัดงานวันเด็ก

เรื่องที่ 12 การอบรมและให้ความรู้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

เรื่องที่ 13 แนะนำพนักงานโอนย้าย

เรื่องที่ 14 ผู้รับผิดชอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เรื่องที่ 15 รายละเอียด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เรื่องที่ 16 ถังขยะเปียก

เรื่องที่ 17 การลักใช้น้ำ

เรื่องที่ 18 การใช้รถยนต์ส่วนกลาง    เอกสารประกอบ : รายงานการประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ