องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570)

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 – 2570)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ประกอบด้วย
          1. บันทึกข้อความเสนอใช้แผนฯ เสนอต่อผู้บริหาร และทุกกองงานลงชื่อรับทราบ
          2. ประกาศใช้แผนฯ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
          3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 – 2570)
                    - โครงการ/กิจกรรม
                    - งบประมาณ
                    - ช่วงเวลาดำเนินการ
          4. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 – 2570)
               ระบบ e-PlanNACC
                    - e-PlanNACC แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566
                    - e-PlanNACC แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567
                    - e-PlanNACC แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2568
                    - e-PlanNACC แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2569
                    - e-PlanNACC แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2570    เอกสารประกอบ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ