องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


การดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว

การดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
         
1. ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
          2. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
เป็นการรายงานข้อมูล รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ : การดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ