องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การปรับระดับผลการประเมิน ITA 2566 (Rating Score)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศปรับระดับผลการประเมิน ITA ใหม่ มีผล 2566 นี้

          คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 66 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับระดับผลการประเมิน ITA 2566 (Rating Score) เพื่อแก้ไขความสับสนและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อระดับผลการประเมิน ITA (AA - F) และเพื่อให้ระดับผลการประเมินสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนส่วนราชการระดับนโยบาย หน่วยงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มีการปรับ Rating Score ใหม่ โดยมีผลในการประกาศผลประเมิน ITA 2566 นี้
          การปรับเปลี่ยน Rating Score ในครั้งนี้ เป็นการปรับเปลี่ยนการจำแนกระดับในแต่ละช่วงคะแนน โดยไม่กระทบกับหลักเกณฑ์วิธีการคิดคะแนนที่กำหนดไว้เดิม
- หลักเกณฑ์การคิดคะแนน ITA จากแบบวัด IIT, EIT, OIT ยังคงยึดหลักการเดิม
- โครงสร้างคะแนนและสัดส่วนน้ำหนักคะแนนของแต่ละข้อ/เครื่องมือ/ตัวชี้วัดยังคงเดิมเช่นกัน
          ดังนั้น ในกรณีที่หน่วยงานใดได้มีการกำหนดให้ผลการประเมิน ITA 2566 เป็นตัวชี้วัดหรือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ยังคงสามารถใช้ "ค่าคะแนน ITA" ได้เช่นเดิม โดยไม่ต้องคำนึงถึงการจำแนกชื่อ Rating Score ใหม่
ดาวน์โหลดประกาศปรับระดับผลการประเมิน ITA 2566 (Rating Score) ได้ที่
https://www.nacc.go.th/.../20180831184638361/20230704162904    เอกสารประกอบ : การปรับระดับผลการประเมิน ITA 2566 (Rating Score)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ