องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

    รายละเอียดข่าว

กระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยอันตราย และโรคที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ และประโยชน์จากการเลิกบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมถึง สื่อสารช่องทางในการเลิกบุหรี่ให้กับผู้สูบบุหรี่ในบริเวณเขตสูบบุหรี่    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ