นายอธิภัทร ประกอบพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
ประชาสัมพันธ์
อื่นๆ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
04-01-2022
กิจกรรมต่างๆ
อื่นๆ
บรรยากาศการส่งผลนับคะแนนการเลือกตั้งฯ วันที่ 28 พฤศจิกาย...
29-11-2021
บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบร...
28-11-2021
บรรยากาศการรับวัสดุ อุปกรณ์งานเลือกตั้งฯ วันที่ 27 พฤศ...
28-11-2021
จัดซื้อ - จัดจ้าง
อื่นๆ
จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประ...
11-01-2021
ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแ...
05-08-2020
คลองลึกฝั่งเหนือ บ้านนอก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนคร...
27-12-2016