นายถวิล หน่องพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
ประชาสัมพันธ์
อื่นๆ
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
17-01-2021
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
12-01-2021
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สาขาอำเภอองครักษ์ แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทาง Website เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
12-01-2021
กิจกรรมต่างๆ
อื่นๆ
คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างคว...
22-10-2020
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุม...
08-10-2020
ลงพื้นที่จ่ายเงินคนพิการตามแนวทางการตามมาตรการเย...
13-08-2020
จัดซื้อ - จัดจ้าง
อื่นๆ
จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประ...
11-01-2021
ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแ...
05-08-2020
คลองลึกฝั่งเหนือ บ้านนอก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนคร...
27-12-2016