นายถวิล หน่องพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
ประชาสัมพันธ์
อื่นๆ
ข้อมูลยืนยันแล้วว่า วัคซีนของบริษัทแอสตราเซนเนกา มีความปลอดภัย และที่สำคัญไม่มีหลักฐานเกี่ยวข้องกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดมากผิดปกติ
06-04-2021
Run for life by you heart 2021 - วิ่งด้วยใจ ให้ชีวิต 2564 งานวิ่งวิถ...
06-04-2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
05-04-2021
กิจกรรมต่างๆ
อื่นๆ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ อำเภอองครักษ์ ณ วัดประสิทธิเวช
01-03-2021
ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท...
22-10-2020
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ เสด็จเยี่ย...
08-10-2020
จัดซื้อ - จัดจ้าง
อื่นๆ
จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประ...
11-01-2021
ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแ...
05-08-2020
คลองลึกฝั่งเหนือ บ้านนอก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนคร...
27-12-2016