นายถวิล หน่องพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
ประชาสัมพันธ์
อื่นๆ
ประะกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ขอเลื่อนวันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จากวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
30-10-2020
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
29-10-2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง และหลักเกณฑ์กับวิธีคัดเลือก
28-10-2020
กิจกรรมต่างๆ
อื่นๆ
คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างคว...
22-10-2020
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุม...
08-10-2020
ลงพื้นที่จ่ายเงินคนพิการตามแนวทางการตามมาตรการเย...
13-08-2020
จัดซื้อ - จัดจ้าง
อื่นๆ
ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแ...
05-08-2020
คลองลึกฝั่งเหนือ บ้านนอก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนคร...
27-12-2016
บ้านเหนือประตูน้ำ บริเวณคลองสองพี่น้อง ตำบลบางปลากด อำเภอองครั...
27-12-2016