นายถวิล หน่องพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
ประชาสัมพันธ์
อื่นๆ
1. ข่าวดี รัฐช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปา 10% 2 เดือน ทั่วประเทศ 2. อนุมัติ 20,000 ล้าน เป็นสินเชื่อ สู้โควิด-19 3. ธ.ก.ส. ออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเสริมสภาพคล่อง และมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ 4. ถูกเลิกจ้างเพราะติดโควิด ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าชดเชย 5. ป่วยโควิ...
15-06-2021
หลักสูตรออนไลน์ : การดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง 1.ความรู้ทั่วไปของผู้สูงอายุ 2.การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3.ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ 4.การปฐมพยาบาลและการส่งต่อ 5.โรคที่พบบ่อยและกลุ่มอาการผู้สูอายุ 6.ผู้ดูแล
14-06-2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
10-06-2021
กิจกรรมต่างๆ
อื่นๆ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ อำเภอองครักษ์ ณ วัดประสิทธิเวช
01-03-2021
ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท...
22-10-2020
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ เสด็จเยี่ย...
08-10-2020
จัดซื้อ - จัดจ้าง
อื่นๆ
จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประ...
11-01-2021
ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแ...
05-08-2020
คลองลึกฝั่งเหนือ บ้านนอก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนคร...
27-12-2016