นายถวิล หน่องพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
ประชาสัมพันธ์
อื่นๆ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำพร้อมถมดิน หมู่ที่ 6 บริเวณต่อจากศาลาประชาคมถึงบ้านนายชัยยุทธ์ กุลศักดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-07-2021
ขี่ซ้อนเราใส่ ใกล้ไกลเราใส่ ใครไม่เราไม่ยอม
16-07-2021
กิจกรรมต่างๆ
อื่นๆ
ส่งเสริมอาชีพ เกษตรกรรม "ร้านสุดตุ่ยแคคตัส" เจ้าของโดยคุณหมูแดง
13-07-2021
การส่งเสริมอาชีพ ปศุสัตว์ ปุ๋ยสารพัดประโยชน์จากภูมิปัญญาไทย
13-07-2021
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ อำเภอองครักษ์ ณ วัดประสิทธิเวช
01-03-2021
จัดซื้อ - จัดจ้าง
อื่นๆ
จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประ...
11-01-2021
ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแ...
05-08-2020
คลองลึกฝั่งเหนือ บ้านนอก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนคร...
27-12-2016