องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ[วันที่ 2023-04-21][ผู้อ่าน 30]
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ...[วันที่ 2023-04-19][ผู้อ่าน 102]
 
  ประชาคม หมู่บ้านบารมี หมู่ที่ 1 ตำบลบางปลากด[วันที่ 2023-03-24][ผู้อ่าน 88]
 
  การอบรมหลักสูตร การสร้างความเป็นเลิศองค์กรด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารบ้านเมืองที่ดี สู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ[วันที่ 2023-03-23][ผู้อ่าน 82]
 
  ภาพการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2566-2570[วันที่ 2023-03-22][ผู้อ่าน 63]
 
  Big Cleaning Day องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด[วันที่ 2023-03-17][ผู้อ่าน 36]
 
  การประชุมแนวปฏิบัติ Do s & Don ts ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด[วันที่ 2023-03-13][ผู้อ่าน 213]
 
  การอบรมเสริมสร้างความรู้หลักสูตร พลเมืองคุณภาพ แก่ประชาชน[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 119]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-03-07][ผู้อ่าน 87]
 
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 294]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และยกระดับความปลอดภัย การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 46]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7