องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


การประชุมแนวปฏิบัติ Do s & Don ts ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด


การประชุมแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

           องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด โดยนายอธิภัทร  ประกอบพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
          2. เพื่อทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
          3. เพื่อกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน โดยทำแบบทดสอบความรู้ ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
เป้าหมาย
          
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด จำนวน 45 คน
วิธีดำเนินงาน
          
1. ประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเพื่อทราบวัตถประสงค์
          2. ดำเนินการแต่งตั้งและมอบหมายงานในแต่ละฝ่าย
          3. ตรวจการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
          4. สรุปผลรายงานเสนอให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากดและส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
         
1. มีทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
          2. ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ Do s & Don ts ได้

                                         

2023-05-09
2023-04-21
2023-04-19
2023-03-24
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-17
2023-03-13
2023-03-10
2023-03-07