องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


ประชุมประจำเดือน มกราคม 2566


การประชุม

ประจำเดือนมกราคม 2566

ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด (หลังใหม่)

นายอธิภัทร ประกอบพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประชุมหารือข้อราชการ การปฏิบัติราชการ

เรื่องที่ 1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เรื่องที่ 2 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

เรื่องที่ 3 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาก

เรื่องที่ 4 การต่อภาษีรถยนต์ส่วนกลาง

เรื่องที่ 5 ยืมตัวปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากดไปช่วยราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

เรื่องที่ 6 นางยุพิน ตู้แก้ว ลาออกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด หมู่ที่ 1

เรื่องที่ 7 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

เรื่องที่ 9 การย้ายห้องปฏิบัติงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 50 คน

2023-03-23
2023-03-17
2023-03-13
2023-03-10
2023-03-07
2023-03-03
2023-02-27
2023-02-02
2023-01-25
2023-01-18