องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2566
ณ สนามโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎ์บำรุง

หลักการและเหตุผล
          เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดมีความรุนแรงค่อนข้างสูง และแพร่ระบาดไปยังประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ ทั้งประชาชน ที่อาศัยอยู่ในสังคมเมือง และสังคมชนบท นอกจากนั้นการผลิตยาเสพติดก็มีวิวัฒนาการ มีการผลิตตัวยาใหม่ๆ ออกมามากมาย สาเหตุของการติดยาเสพติดประการหนึ่งมาจากการมีเวลาว่าง และใช้เวลาว่างไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ และอันเนื่องมาจากการขาดความอบอุ่นในครอบครัว ก่อให้เกิดปัญหาและไม่มีทางออกในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ 
          ดังนั้น การแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด  ซึ่งจะทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีร่างกายที่แข็งแรง จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาที่ดี นอกจากนี้ยังทำให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกติกาในการแข่งขัน อันเป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รักกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรักสมัครสมานสามัคคีภายในหมู่คณะ อีกทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งอบายมุขและยาเสพติด สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและเพื่อยกระดับการเล่นกีฬาของเด็ก เยาวชนและประชาชนได้มาตรฐานสากล นำไปสู่ความเป็นเลิศในการแข่งขันระดับสูงต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เห็นความสำคัญจึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกหมู่บ้าน ตำบลบางปลากด ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์
          2. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง  และพัฒนาทักษะการเล่นกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
          3. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และชุมชน
          4. เพื่อปลูกฝังความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน
          5. เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนประชาชนให้ห่างไกลยาเสพติด
          6. เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดและปัญหามั่วสุมของวัยรุ่น

เป้าหมาย
          เด็ก และเยาวชน ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่,สมาชิก อบต.,อสม.,กลุ่มสตรี,กลุ่มผู้สูงอายุ,และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวนประมาณ 350 คน

วิธีดำเนินงาน
          1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบถึงวัตถุประสงค์
          2. ดำเนินการแต่งตั้งและมอบหมายงานในแต่ละฝ่าย
          3. เตรียมการจัดกิจกรรม
          4. ดำเนินการจัดการแข่งขัน
          5. สรุปผลรายงานเสนอให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากดและส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1. เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางปลากด ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มั่วสุมอบายมุขและสิ่งเสพติด
          2. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
          3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และชุมชน
          4. เป็นการปลูกฝังความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน
          5. ลดปัญหาต่าง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด และปัญหามั่วสุมของวัยรุ่น
          6. มีนักกีฬาเป็นตัวแทนของตำบล อำเภอ จังหวัด ต่อไป

2023-08-10
2023-07-07
2023-07-04
2023-07-03
2023-06-30
2023-06-26
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-12
2023-06-06