องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก

ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ผู้เข้าร่วมการอบรม : นายถิรายุ แสงทอง

2023-05-09
2023-04-21
2023-04-19
2023-03-24
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-17
2023-03-13
2023-03-10
2023-03-07