องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
 
คณะผู้บริหาร

 
นายอธิภัทร ประกอบพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
037-392835
   
นายถวิล บังเกิด นายเชน ช่วยประดิษฐ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
 081-555-0631 081-447-5273
 
นายประเสริฐ พุฒซ้อน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
  089-603-9043