องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
จ่าเอกเรวัตร ชูชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
081-931-6374
 
พันจ่าอากาศเอก วิทยา เพิ่มผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
037-392-835
   
นางวรสุดา เป้าทอง - ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง
093-532-9328
 
- ว่าง - นางสาวสุนันท์ ศรีวิลัย
ผู้อำนวยการกองช่าง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ผู้อำนวยการกองคลัง
  081-286-8227