องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางสาวสุนันท์ ศรีวิลัย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
081-286-8227
   
นายอนิรุทธิ์ เดชเกาะเก่า นางสุดารัตน์ กว้างทุ่ง นางเสาร์วรัก สอนบาล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครู คศ.๒ ครู คศ.๑
     
นางสาวนิศาชล กุลศักดิ์  
ครู คศ.๑  
     
นางสาวกนกวรรณ กุลชาติ นางสาวสุณิสา หน่องพงษ์ นางสาวกมลรัตน์ เสนอใจ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก


 
นางสาวศิริวรรณ อินทร์ศิริ นางสาวดวงใจ บังเกิด นางสาวบุษกร อุดร
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
     
  นางสาวอัญชนา วานิช  
  ผู้ดูแลเด็ก