องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
//
 
 

< กำลังปรับปรุง>

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางสาวพรชนก หม่อมงาม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
081-286-8227
 
 

นายอนิรุทธิ์ เดชเกาะเก่า

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวณฐมน  อ้นมงคล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

     
นางสุดารัตน์ กว้างทุ่ง นางเสาร์วรัก สอนบาล
นางสาวนิศาชล กุลศักดิ์
ครู คศ.๓ ครู คศ.๒
ครู คศ.๑
     
นางสาวกนกวรรณ กุลชาติ นางสาวสุณิสา หน่องพงษ์ นางสาวกมลรัตน์ เสนอใจ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก


 
นางสาวอัญชนา วานิช นางสาวดวงใจ บังเกิด นางสาวบุษกร อุดร
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก