องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
 
กองช่าง

 
พันจ่าอากาศเอก วิทยา เพิ่มผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นายประทีป เพ็ชชะ
นายช่างโยธา

นายธีรภัทร ไพฑูรย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 
นายสำราญ คล้ายคลึง นายสมฤทธิ์ เรืองฤทธิ์
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป


 
นายเบิ่ม ช่วยประดิษฐ์ นายอำนาจ เสือเอ๋ง
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป