องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
 
สำนักปลัด

 
นายกร หวังชัย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัด

   
นายกร หวังชัย นางสาวสุนันท์ ศรีวิลัย นางสายสุณี  ประเสริฐ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาวจิราพร พูลทรัพย์
นายยศกลินทร์  แก้วเกิด นางสาวขวัญตา เสมอใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายวสันต์  ของนา
นางสาวจันจิรา  จันทร์โท นายสุวภัทร เพิ่มสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานนางสาวกมลรัต หน่องพงษ์ นางสาวมัทนี ศรีดวม นายตฤณ หน่องพงษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลนางสาวพรพรรณ ช่วยประดิษฐ์ นายอนุชิต เสน่หา นายถิรายุ  แสงทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวนายศราวุธ มะนูน นางสาวแสงเพชร  เสนอใจ
นางจำนงค์  รอดพิมพ์
พนักงานขับรถยนต์ จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ