องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
 
สำนักปลัด

 
นางวรสุดา เป้าทอง
หัวหน้าสำนักงานปลัด
093-532-9328
     
นายกร หวังชัย นางสาวสุนันท์ ศรีวิลัย นายศรายุทธ บุตรชน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
 
 
นางสาวจิราพร พูลทรัพย์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
 
 
 
นางสาวกมลรัต หน่องพงษ์ นายตฤณ หน่องพงษ์ นางสาวมัทนี ศรีดวม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
 
นางสาวขวัญตา เสมอใจ นายสุวภัทร เพิ่มสุข นางสาวพรพรรณ ช่วยประดิษฐ์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
นายอนุชิต เสน่หา นายถิรายุ แสงทอง นายศราวุธ มะนูน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
นายสน เอี่ยมสอาด นางสาวแสงเพชร เสนอใจ นายวัน ลิ้มศร
พนักงานดับเพลิง คนงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ